Všeobecné obchodní podmínky

1. Provozovatel

Provozovatel serveru Hacker Academy je společnost HACKER Consulting s.r.o., IČ: 02835312, která poskytuje služby v oblasti IT vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi společností HACKER Consulting s.r.o. a studenty kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem společnosti HACKER Consulting s.r.o. je poskytnout studentům co nejkvalitnější služby, které vedou k oboustranné spokojenosti. Společnost HACKER Consulting s.r.o. dbá na zásadu individuálního přístupu ke studentům a přirozeně studijně stimulující atmosféry na pořádaných kurzech.

2. Přihlášení

Smluvní vztah mezi společností HACKER Consulting s.r.o. a studentem vzniká na základě rezervace kurzu (objednávky). Přihlášení do kurzu je nezávazné, tzn. student může od smlouvy odstoupit do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě 3 této smlouvy. Případ odstoupení od smlouvy po řádném zaplacení kurzovného je upraven v bodě 4 (stornopodmínky).

3. Platba

 1. Kurzovné hradí student předem na bankovní účet společnosti HACKER Consulting s.r.o. na základě pokynů k platbě, které studnet obdrží po provedené rezervaci (objednávce).
 2. Kurzovné je splatné nejpozději 7 dní před zahájením kurzu.
 3. Číslo účtu společnosti HACKER Consulting s.r.o. je 2300579367 / 2010, variabilní symbol je uveden v pokynech k platbě, které obdrží student na základě rezervace (objednávky).

4. Storno podmínky

Podmínky pro stornování kurzu a vrácení kurzovného jsou následující:

 1. Stornování kurzu více než 30 dní před zahájením kurzu – storno poplatek: 5 % z kurzovného.
 2. Stornování kurzu méně než 30 dní a více než 14 dní před zahájením kurzu – storno poplatek: 20 % z kurzovného.
 3. Stornování kurzu méně než 14 dní a více než 7 dní před zahájením kurzu – storno poplatek: 50 % z kurzovného.
 4. Stornování kurzu méně než 7 dní před zahájením kurzu – storno poplatek: 80 % z kurzovného.
 5. Do 14 dní před zahájením kurzu může student požádat písemnou formou společnost HACKER Consulting s.r.o. o přeložení účasti na jiný naplánovaný termín. Přeložení termínu je v takovém případě bez storno poplatku.
 6. Méně než 14 dní před zahájením kurzu již student nemůže požádat o přeložení účasti na jiný naplánovaný termín. Student může svou účast na kurzu stornovat dne bodů 4c a 4d této smlouvy.
 7. V případě nespokojenosti s kvalitou výuky po prvním sezení bude studentovi vráceno 80 % z kurzovného, pokud společnost HACKER Consulting s.r.o. obdrží studentovo písemné prohlášení v tomto smyslu do 2. sezení (vyučovací den daného kurzu, dále jen sezení).
 8. Stornování kurzu po zahájení 2. sezení se rovná storno poplatku v plné výši kurzovného.
 9. Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.
 10. Dojde-li ke změně v kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován prostřednictvím emailu, nebo na internetových stránkách www.hacker-academy.cz.
 11. V případě zrušení kurzu nebo jeho části společností HACKER Consulting s.r.o.vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného. V případě zrušení celého kurzu před jeho začátkem bude studentovi vráceno 100 % částky z uhrazené ceny kurzovného.
 12. O zrušení kurzu (například z důvodu nedostatečně obsazené kapacity) je společnost HACKER Consulting s.r.o. povinna o této skutečnosti informovat přihlášené studenty alespoň 7 dní před plánovaným termínem kurzu.
 13. V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka převedena na jeho účet do 14 dnů.
 14. Zmeškané hodiny. Při neúčasti na jakékoliv části výuky nevzniká studentovi nárok na náhradu finanční, ani materiální.

5. Odstoupení od smlouvy

 1. Společnost HACKER Consulting s.r.o. může z důvodu naplnění kapacity kurzu od smlouvy odstoupit. Přednost mají dříve platící studenti. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet společnosti. V případě úhrady ve stejný den mají přednost studenti, kteří si kurz objednali dříve.
 2. Společnost HACKER Consulting s.r.o. si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí zdraví ostatních účastníků kurzu, tak i jejich majetek, majetek společnosti HACKER Consulting s.r.o., majetek přítomný na učebně a nebo zaměstnanců a lektorů společnosti HACKER Consulting s.r.o., nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.
 3. Studenti jsou plně zodpovědni za veškeré škody na zdraví a majetku, které v způsobí v prostorách konání kurzu, studenti jsou povinni uhradi veškeré škody, které vzniknou jejich vinou a to do 30 dní od vzniku škody.
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za činy studentů a jimi způsobené škody.

6. Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů studenta, který je fyzickou, ale i právnickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Student tímto souhlasí se zpracováním svých osobních údajů společností HACKER Consulting s.r.o. Jde o jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště, dále všechny údaje uvedené na internetových stránkách www.hacker-academy.cz (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Student souhlasí se zpracováním osobních údajů společností HACKER Consulting s.r.o., a to pro účely plnění smluvních závazků, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 4. Osobní údaje studenta nemohou být předávány třetím osobám
 5. Student bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a je povinen informovat společnost HACKER Consulting s.r.o. o změně ve svých oso bních údajích nejpozději do 14 pracovních dní.
 6. Student potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Student prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu ke společnosti HACKER Consulting s.r.o. odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti HACKER Consulting s.r.o.
 7. V případě oprávněného podezření na neoprávněné zacházení s osobními údaji společností HACKER Consulting s.r.o., které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života studenta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat společnost HACKER Consulting s.r.o. o vysvětlení,
  • požadovat, aby společnost HACKER Consulting s.r.o. nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost studenta podle předchozí věty shledána oprávněnou, společnost HACKER Consulting s.r.o. odstraní neprodleně závadný stav. V opačném případě má student právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění studenta obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 8. Požádá-li student o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost HACKER Consulting s.r.o. povinna tuto informaci předat. Společnost HACKER Consulting s.r.o. má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 9. Student souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany společnosti HACKER Consulting s.r.o. související se službami nebo podnikem společnosti HACKER Consulting s.r.o. na elektronickou adresu.

7. Ochrana duševního vlastnictví

Bez souhlasu lektora je během kurzu zakázáno pořizovat jakýkoliv video či audio záznam.

8. Omezení odpovědnosti a vyšší moc

ŽÁDNÁ ZE SMLUVNÍCH STRAN TÉTO SMLOUVY NENESE JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST A POVINNOST K NÁHRADĚ ŠKODY VZNIKLÉ DRUHÉ STRANĚ V DŮSLEDKU PORUŠENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK, POKUD K TAKOVÉMU PORUŠENÍ DOŠLO NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTÍ MIMO ROZUMNOU KONTROLU SMLUVNÍ STRANY, KTERÁ PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY PORUŠILA (TZV. VYŠŠÍ MOC).

Obě smluvní strany této smlouvy berou na vědomí, že shora uvedené omezení odpovědnosti je nezbytnou součástí dohody mezi smluvními stranami. Aniž by tím byla dotčena dříve zmíněná ustanovení, žádná ze stran neponese odpovědnost za neplnění či zpoždění vzniklé vinou jakéhokoli faktoru mimo opodstatněnou kontrolu některé ze stran, zejména aktů státní moci, teroristických činů, zemětřesení či jiných zásahů vyšší moci, pracovních podmínek a výpadku elektrické energie nebo internetového připojení.

9. Závěrečná ustanovení

Společnost HACKER Consulting s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky a je povinnen tuto skutečnost oznámit vyvěšením nových obchodník podmínek na serveru www.hacker-academy.cz.

Student souhlasí s aktuálním zněním obchodních podmínek pokaždé, když použije použije služeb Hacker-Academy.cz. V případě nesouhlasu není uživatel oprávněn využívat systém od data zveřejnění nových obchodních podmínek.

Užíváním služeb Hacker-Academy.cz souhlasíte s obchodními podmínkami.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 7.července 2014. 
                 
                   
 

user Přihlášení

Zavřít

Na základě dohody s počítačovou školou GOPAS je nadále možné absolvovat naše kurzy pouze jejím prostřednictvím.

Pro aktuální nabídku kurzů navštivte, prosím, webové stránky WWW.GOPAS.CZ